Osnovno o nama
Društvo invalida Poreč, od osnivanja 1998. godine, ima status jedine lokalne udruge koja okuplja osobe sa invaliditetom različite etiologije (osobe sa tjelesnim invaliditetom, slijepe osobe, osobe sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, gluhe osobe, transplantirane osobe i osobe oboljele od raznih bolesti), sa područja gradova Poreča, Novigrada i okolnih općina, te nastoji u zajednici zadovoljiti njihove potrebe i pomoći u ostvarivanju njihovih prava. Udruga snažno djeluje u okviru lokalne zajednice i ima utjecaj na afirmiranje potreba osoba sa invaliditetom u široj lokalnoj zajednici te stvaranje senzibiliteta kod građana ali i kod lokalne vlasti za potrebe osoba sa posebnim potrebama. Naročito se djelovanje udruge usmjerava na poticanje odgovornih u lokalnoj samoupravi da rade na uklanjanju arhitektonskih barijera i aktivnom uključivanju osoba sa invaliditetom u društveni život zajednice. U okviru udruge nastoji se svih ovih godina poticati i razviti različite aktivnosti, već prema potrebama i sklonostima članova. Udruga provodi organizirano volonterstvo i za svoj rad ima zahvaliti velikom broju volontera (profesionalaca ali i drugih osoba koje žele svoje vrijeme pokloniti osobama sa posebnim potrebama). Udruga surađuje sa gradskom upravom, okolnim općinama, županijom, Fondom Zdravi grad Poreč u okviru kojeg se realiziraju psihosocijalni programi za unapređenje zdravlja građana u zajednici. Udruga provodi veliki broj programa/projekata, aktivnosti, radionica, organizira druženja, izlete, predavanja, seminare i dr.
Osnovni ciljevi i zadaci Društva:
- prikupljanje i obrada podataka o osobama s invaliditetom, osobama s dodatnim potrebama i ostalima
- unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, osoba s dodatnim potrebama i ostalima
- promicanje i zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, osobama s dodatnim potrebama i ostalima
- unapređenje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za rad Društva
- unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije, te zapošljavanja osoba s invaliditetom
- poticanje na volonterstvo u lokalnoj zajednici
- praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom i osoba sa dodatnim potrebama te pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava
- pomoć redovnim članovima u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite u nabavi ortopedskih pomagala i drugih pomagala, te organiziranje aktivnosti za usmjeravanje roditelja u provođenju rehabilitacije oboljele djece
- predlaganje osnivanja službi i ustanova za osobe s invaliditetom
- organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova
- vršenje izdavačke djelatnosti u cilju informiranja članova i javnosti o problematici iz ove oblasti
- suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama
- razmatranje mogućnosti prilagođavanja površina za kretanje (prilazi, plaže i dr.) osobama sa invaliditetom
- razmatranje i rješavanje ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihove obitelji iz djelokruga rada Društva