imageLoader
Ponovni natječaj za popunjavanje radnog mjesta

DRUŠTVO INVALIDA POREČ

Broj: 03/2020

Poreč: 10.01.2020. godine.   Predsjednica Društva invalida Poreč, iz Poreča, Vukovarska 9, na temelju članka 27. Statuta, 10.01.2020. godine, raspisuje 


NATJEČAJ


za popunjavanje radnog mjesta

- OSOBNI ASISTENT – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, do 31.12.2021., na pola radnog vremena


UVJETI:

Završena srednja škola

Završena osnovna škola i položen tečaj osposobljavanja za njegovateljice 


   Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

Molba s životopisom,

Dokaz o završenoj osnovnoj školi (preslika),

Dokaz o završenom osposobljavanju za njegovateljice (preslika),

Dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika),

Presliku osobne iskaznice,

Presliku Domovnice,

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)


Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama HZZZ, na adresu Društvo invalida Poreč, Vukovarska 9, Poreč, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – OSOBNI ASISTENT“. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.  https://branitelji.gov.hr 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem. 

Društvo invalida Poreč pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.