imageLoader
Natječaj za popunjavanje radnog mjesta

DRUŠTVO INVALIDA POREČ

Broj: 168/2019

Poreč: 16.12.2019. godine.


Izvršni odbor Društva invalida Poreč, iz Poreča, Vukovarska 9, na temelju članka 27. Statuta, 16.12.2019. godine, raspisuje


NATJEČAJ


za popunjavanje radnog mjesta

- OSOBNI ASISTENT – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, na pola radnog vremena

UVJETI:

-      Završena srednja škola ili završena osnovna škola i osposobljavanje za njegovateljice

 

    Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

-           Molba s životopisom,

-           Dokaz o završenoj osnovnoj školi (preslika),

-           Dokaz o završenom osposobljavanju za njegovateljice (preslika),

-           Dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika),

-           Presliku osobne iskaznice,

-           Presliku Domovnice,

-           Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama HZZZ, na adresu Društvo invalida Poreč, Vukovarska 9, Poreč, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – OSOBNI ASISTENT“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.  https://branitelji.gov.hr

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.

Društvo invalida Poreč pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.